Ett band kan i princip bestå av allt ifrån en person till ett tjugotal personer, som exempelvis ett storband kan bestå av. Det finns egentligen inga gränser för hur stort ett band kan vara. Men, för att lyckas hålla alla medlemmar i bandet vid gott mod och för att nå sina gemensamma mål krävs det ofta mer eller mindre arbete med gruppdynamik och kännedom om grupprocessen.

Grupprocessen

En grupprocess handlar om hur individer beter sig i en grupp och hur de kan arbeta strategiskt och medvetet för att uppnå bättre resultat. Det handlar alltså inte bara om att vara duktigast på sitt instrument, gruppmedlemmarna måste också samarbeta, ha gemensamma mål och komma överens.

Generellt kan en grupprocess beskrivas i tre delar. Dels handlar det om förutsättningarna, både gruppens förutsättningar, hur de olika medlemmarna kompletterar varandra, vad som fungerar bra mellan dem och liknande. Dessutom kan yttre förutsättningar som i det här fallet till exempel antalet spelningar, om det finns gemensamma utarbetade mål också spela roll. En annan viktig del är gruppens uppgift och hur medlemmarna i gruppen förhåller sig till sin uppgift. Något som lätt kan ge upphov till slitningar i en grupp är om arbetsbördan är obalanserad och någon har ofrivilligt mycket mer att göra en någon annan. Den sista väldigt avgörande delen handlar om hur gruppen lyckas (eller misslyckas) med sina uppgifter. I det här fallet kan det handla om att alla är nöjda med antalet timmar som finns för repetition, att det finns spelningar bokade och/eller att medlemmarna kan få betalt för det de gör.

Kort sagt, grupprocessen är mycket viktig för att ett band ska fungera och nå så långt som möjligt.